Lớp 7

Cộng trừ đa thức – Bài tập có lời giải đầy đủ toán lớp 7

Rate this post

Cộng trừ đa thức là phần kiến thức trọng tâm của chương trình toán lớp 7. Không chỉ vậy, nó còn là nền tảng để giúp các em học tiếp chương trình. Hãy đến với bài học ngay cùng Wikihoctap nhé!

Mục tiêu bài học

Sau khi buổi học kết thúc thì các em cần nắm được cách tính cộng trừ đa thức cũng như phương pháp để xử lý từng dạng bài tập.

Lý thuyết

1. Quy tắc cộng, trừ đa thức

Các bước cộng hai đa thức

Muốn cộng hai đa thức, các em lần lượt tiến hành theo các bước sau:

  • Bước 1: Viết liên tiếp các hạng tử của hai đa thức đó cùng với dấu của chúng.
  • Bước 2: Nếu có các đồng tử đồng dạng, các em hãy tiến hành thu gọn chúng lại nhé.

Các bước trừ hai đa thức

Muốn trừ hai đa thức, các em lần lượt tiến hành theo các bước sau:

  • Bước 1: Viết các hạng tử của đa thức thứ nhất với các dấu của chúng.
  • Bước 2: Viết tiếp các hạng tử của đa thức thứ hai với các ngược lại.
  • Bước 3: Nếu có các đồng tử đồng dạng, các em hãy tiến hành thu gọn chúng lại nhé.

2. Các dạng toán thường gặp

Có 3 dạng toán cộng trừ đa thức thường gặp là:

Dạng 1: Tính tổng và hiệu hai đa thức

Ví dụ đề cộng, trừ đa thức: Tính 4x3yz – 4xy2z2 – yz(xyz + x3)=?

Hướng dẫn giải:

Cộng trừ đa thức
Cộng trừ đa thức – Bài tập có lời giải đầy đủ toán lớp 7

Dạng 2: Tìm một trong hai đa thức biết đa thức tổng hoặc đa thức hiệu và đa thức còn lại

Cộng trừ đa thức
Cộng trừ đa thức – Bài tập có lời giải đầy đủ toán lớp 7

Dạng 3: Tính giá trị của đa thức

Cộng trừ đa thức

Nếu các em cảm thấy phần lý thuyết ở trên dài và nhiều thì hãy tham khảo ngay video bài giảng dưới đây của thầy Đặng Hoàng Hà. Với cách dạy trực quan, tận tình, giọng nói dễ nghe, rõ ràng của thầy, wikihoctap tin rằng các em sẽ nắm chắc kiến thức một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Giải SBT Toán 7 Cộng, trừ đa 

Bài 29 (trang 40 SGK Toán 7 tập 2)

Tính:

a) (x + y) + (x – y) ;

b) (x + y) – (x – y)

Hướng dẫn giải:

a) (x + y) + (x – y) = x + y + x – y = (x + x) + (y – y) = 2x

b) (x + y) – (x – y) = x + y – x + y = (x – x) + (y + y) = 2y

Bài 30 (trang 40 SGK Toán 7 tập 2)

Tính tổng của đa thức:  P = x2y + x3 – xy2 + 3 và Q = x3 + xy2 – xy – 6.

Hướng dẫn giải:

P + Q  = (x2y + x3 – xy+ 3) + (x3 + xy2 – xy – 6)

= x2y + x3 – xy2 + 3 + x3 + xy2 – xy – 6

= (x3 + x3) + x2y + (xy2 – xy2) – xy + (3 – 6)

= 2x3 + x2y – xy – 3

Bài 31 (trang 40 SGK Toán 7 tập 2)

Cho hai đa thức:

M = 3xyz – 3x2 + 5xy – 1

N = 5x2 + xyz – 5xy + 3 – y.

Tính M + N; M – N; N – M.

Hướng dẫn giải:

M + N

= 3xyz – 3x2 + 5xy – 1 + 5x2 + xyz – 5xy + 3 – y

= –3x2 + 5x2 + 3xyz + xyz + 5xy – 5xy – y + 3 – 1

= 2x2 + 4xyz – y + 2

M – N

= (3xyz – 3x2 + 5xy – 1 ) – (5x2 + xyz – 5xy + 3 – y)

= 3xyz – 3x2 + 5xy – 1 – 5x2 – xyz + 5xy – 3 + y

= – 3x2 – 5x2 + 3xyz – xyz + 5xy + 5xy + y – 1 – 3

= –8x2 + 2xyz + 10xy + y – 4

N – M

  • Cách 1:

N – M = – (M – N)

= – (–8x2 + 2xyz + 10xy + y – 4)

= 8x2 – 2xyz – 10xy – y + 4

  • Cách 2:

N – M

= (5x2 + xyz – 5xy + 3 – y) – (3xyz – 3x2 + 5xy – 1)

= 5x2 + xyz – 5xy + 3 – y – 3xyz + 3x2 – 5xy + 1

= 5x2 + 3x2 + xyz – 3xyz – 5xy – 5xy + 3 + 1 – y

= 8x2 – 2xyz – 10xy – y + 4

Bài 32 (trang 40 SGK Toán 7 tập 2)

Tìm đa thức P và đa thức Q, biết:

a) P + (x2– 2y2) = x2– y2 + 3y2 – 1

b) Q – (5x2– xyz) = xy + 2x2– 3xyz + 5

Hướng dẫn giải:

a) M + N

= x2y + 0,5xy3 – 7,5x3y2 + x3 + 3xy3 – x2y + 5,5x3y2

= – 7,5x3y2 + 5,5x3y2 + x2y– x2y + 0,5xy3 + 3xy3 + x3

= –2x3y2 + 3,5xy3 + x3

b) P + Q

= (x5 + xy + 0,3y2 – x2y3 – 2) + (x2y3 + 5 – 1,3y2)

= x5 – x2y3 + x2y3 + 0,3y2 – 1,3y2 + xy – 2+ 5

= x5 – y2 + xy + 3

Bài 34 (trang 40 SGK Toán 7 tập 2)

Tính tổng của các đa thức:

a) P = x2y + xy2– 5x2y2+ x3 và Q = 3xy2 – x2y + x2y2

b) M = x3+ xy + y2– x2y2 – 2 và N = x2y2 + 5 – y2

Hướng dẫn giải:

a) P + Q

= x2y + xy2 – 5x2y2 + x3 + 3xy2 – x2y + x2y2

= x3 – 5x2y2 + x2y2 + x2y– x2y + xy2 + 3xy2

= x3 – 4x2y2 + 4xy2

b) M + N

= x3 + xy + y2 – x2y2 – 2 + x2y2 + 5 – y2

= x3 – x2y2 + x2y2 + y2 – y2 + xy – 2 + 5

= x3 + xy + 3

Bài 35 cộng trừ đa thức trang 40 SGK Toán 7 tập 2

Cho hai đa thức:

M = x2 – 2xy + y2;

N = y2 + 2xy + x2 + 1.

a) Tính M + N;

b) Tính M – N

Hướng dẫn giải:

a) M + N

= x2 – 2xy + y2 + y+ 2xy + x2 + 1

= 2x2 + 2y2 + 1

b) M – N

= x2– 2xy + y2– y2 – 2xy – x2 – 1

= –4xy – 1

Bài 36 (trang 41 SGK Toán 7 tập 2)

Tính giá trị của mỗi đa thức sau:

a) x2+ 2xy – 3x3+ 2y3 + 3x3 – y3 tại x = 5 và y = 4

b) xy – x2y2+ x4y4– x6y6 + x8y8 tại x = –1 và y = –1

Hướng dẫn giải:

a) Thu gọn đa thức:

A = x2 + 2xy – 3x3 + 2y3 + 3x3 – y3 = x2 + 2xy + y3

Thay x = 5; y = 4 ta được:

A = 52 + 2.5.4 + 43 = 25 + 40 + 64 = 129

b) Thay x = –1; y = –1 vào biểu thức:

M = –1(–1) – (–1)2(–1)2 + (–1)4(–1)4 – (–1)6(–1)6 + (–1)8(–1)8

= 1 – 1 + 1 – 1 + 1 = 1

Bài 37 (trang 41 SGK Toán 7 tập 2)

Viết một đa thức bậc 3 với hai biến x, y và có ba hạng tử.

Hướng dẫn giải:

Có nhiều cách viết, chẳng hạn:

x+ x2y – xy2

x3 + xy + 1

x + y3 + 1

Bài 38 (trang 41 SGK Toán 7 tập 2)

Cho các đa thức:

A = x2 – 2y + xy + 1;

B = x2 + y – x2y2 – 1

Tìm đa thức C sao cho:

a) C = A + B

b) C + A = B

Hướng dẫn giải:

a) C = A + B

C = x2 – 2y + xy + 1 + x2 + y – x2y2 – 1

C = 2x2 – y + xy – x2y2

b) C + A = B => C = B – A

C = (x2 + y – x2y2 – 1) – (x2 – 2y + xy + 1)

C = x2 + y – x2y2 – 1 – x2 + 2y – xy – 1

C = 3y – x2y2– xy – 2

Những bài toán lớp 7 cộng, trừ đa

Câu 1: Thu gọn đa thức A= 2x2 2xy2 + 3x2 xy2 ta được kết quả là:

A. A = xy2 x2

B. A = 5x3 3xy2

C. A= 5x2 3xy2

D.

Câu 2: Tìm đa thức M biết 5x2 + 4xy M = 3x2 + 3xy + 5

A. M = 8x2 + xy 5

B. M = 2x2 xy + 5

C. M = 2x2 + xy 5

D.

Câu 3: Cho các đa thức: 

A = x3 2xy2 + x2 2xy;

B = xy xy2 2 + 2x3;

C = x2 + xy 10 y2.

Kết quả đa thức D = A + B + C là:

A. 3x3 3xy2 12 y2 4xy

B. x3 −  3xy2 + 2x212y2

C. 3x3 + 3xy2 + 2x2 y2 12 xy

D. x3 + 3xy2 8 y2 + xy

Câu 4: Tổng của 3x2yx32xy2+ 5 và 2x33xy2x2y+ xy+ 6 là đa thức bậc mấy?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 5: Tính giá trị đa thức sau tại x=4; y=5:

2x3+ y2+ 2xy3y3+ 2x3+ 3y33x3

A. 104

B. 129

C. 89

D. 119

Đáp án bài tập tự luyện

Câu 1: C     

Câu 2: C     

Câu 3: B     

Câu 4: C       

Câu 5: B

Kết luận

Bài học: Cộng trừ đa thức đã kết thúc tại đây. Hy vọng các em đã có những phút giây học tập thú vị và vui vẻ nhất. Hẹn gặp lại các em trong những bài học sau nhé!

Xem thêm:

Hằng Nga

Là một giáo viên Toán với hơn 3 năm giảng dạy tôi mong muốn được chia sẻ nhiều hơn những kiến thức của tôi đến các em học sinh trên mọi miền tổ quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button