Lớp 7

Tiên đề ơ clit – Giải bài tập chi tiết nhất toán lớp 7

Rate this post

Tiên đề ơ clit là gì? Nó có quan hệ gì với những đường thẳng song song. Nào hãy bắt đầu tìm hiểu ngay thôi.

Mục tiêu bài học Tiên đề ơ clit 

 • Nắm chắc cũng như hiểu được lý thuyết của bài học cùng với những ví dụ. 
 • Hiểu được thật rõ những cách làm bài tập. 
 • Hoàn thành tốt bài tập được giao.

Lý thuyết cần nhớ bài Tiên đề ơ clit

1. Tiên đề Ơ- clit về hai đường thẳng song song

Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó

2. Tính chất hai đường thẳng song song

Nếu hai đường thẳng song song bị cắt bởi một đường thẳng thứ ba thì:

 • Hai góc so le còn lại bằng nhau
 • Hai góc đồng vị bằng nhau
 • Hai góc trong cùng phái bù nhau

Ví dụ:

Tiên đề ơ clit
Tiên đề ơ clit – Giải bài tập chi tiết nhất toán lớp 7

Nếu a // b ⇔ Tiên đề ơ clit

Để nắm chắc nội dung bài học hơn và đạt được kết quả cao hơn, các em hãy dành thời gian học video bài giảng dưới đây nhé!

Bài tập SGK Tiên đề ơ clit Toán 7

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 Bài 5 trang 93

a) Vẽ hai đường thẳng a, b sao cho a//b

b) Vẽ đường thẳng c cắt a tại A, cắt b tại B

c) Đo một cặp góc so le trong. Nhận xét

d) Đo một cặp góc đồng vị. Nhận xét

Hướng dẫn giải bài tập:

Tiên đề ơ clit

c) ∠A1 và ∠B2 là 1 cặp góc so le trong và ∠A1 = ∠B2

d) ∠A1 và ∠B1 là 1 cặp góc đồng vị và ∠A1 = ∠B1

Bài 31 trang 94 SGK Toán 7 Tập 1

Tập vẽ phác thảo hai đường thẳng song song với nhau. Kiểm tra lại bằng dụng cụ

Hướng dẫn giải bài tập:

Vẽ rất đơn giản, các bạn kẻ theo dòng kẻ trong vở.

Tiên đề ơ clit

Bài 32 trang 94 SGK Toán 7 Tập 1

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào diễn đạt đúng nội dung của tiên đề Ơ – clit.

a) Nếu qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có hai đường thẳng song song với a thì chúng trùng nhau.

b) Cho điểm M ở ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua M và song song với đường thẳng a là duy nhất.

c) Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.

d) Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có ít nhất một đường thẳng song song với a.

Hướng dẫn giải bài tập:

a) Đúng

b) Đúng

c) Sai vì có rất nhiều đường thẳng cùng song song với đường thẳng a.

d) Sai vì qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a chỉ có duy nhất một đường thẳng song song với a.

Bài 33 trang 94 SGK Toán 7 Tập 1

Điền vào chỗ trông trong phát biểu sau:

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì

a) Hai góc so le trong …

b) Hai góc đồng vị …

c) Hai góc trong cùng phía …

Hướng dẫn giải bài tập:

Điền vào chỗ trống như sau:

a) … bằng nhau.

b)… bằng nhau.

c)… bù nhau.

Bài 34 trang 94 SGK Toán 7 Tập 1

Hình 22 cho biết a//b và ∠A4 = 37o

a) Tính ∠B1

b) So sánh ∠A1 và ∠B4

c) Tính ∠B2

Tiên đề ơ clit

Hướng dẫn giải bài tập:

a)

Ta có: ∠B1 = ∠A4 = 37o (hai góc so le trong)

b)

a//b nên ∠A1 = ∠B4 (hai góc đồng vị)

c)

Cách 1: ∠B2 = ∠B4 = 143O (hai góc đối đỉnh)

Cách 2: ∠B2 = ∠A1 = 143O (hai góc so le trong)

Bài 35 trang 94 SGK Toán 7 Tập 1

Cho tam giác ABC. Qua đỉnh A vẽ đường thẳng a song song với BC. Qua đỉnh B vẽ đường thẳng b song song với AC. Hỏi vẽ được mấy đường thẳng a, mấy đường thẳng b, vì sao?

Hướng dẫn giải bài tập:

Theo tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song thì qua một điểm ta chỉ vẽ được một đường thẳng a song song với đường thẳng BC, một đường thẳng b song song với đường thẳng AC.

Tiên đề ơ clit

Bài 36 trang 94 SGK Toán 7 Tập 1

Ở hình 23, cho biết a // b và c cắt a tại A, cắt b tại B. Hãy điền vào chỗ trống

a) ∠A1 = … (vì là cặp góc so le trong)

b) ∠A2 = … (vì là cặp đồng vị)

c) ∠B3 + ∠A4 = … (vì…)

d) ∠B4 = ∠A2 (vì…)

Tiên đề ơ clit

Hướng dẫn giải bài tập:

Căn cứ vào hình vẽ, ta điền được như sau:

a) ∠A1 = ∠B3 (vì là cặp góc so le trong)

b) ∠A2 = ∠B2 (vì là cặp đồng vị)

c) ∠B3 + ∠A4 = 180o (vì cặp góc trong cùng phía bù nhau)

d) ∠B4 = ∠A2 (vì cùng bằng góc B2)

Bài 37 trang 95 SGK Toán 7 Tập 1

Cho hình 24 (a // b). Hãy nêu tên các cặp góc bằng nhau của hai tam giác CAB và CDE.

Tiên đề ơ clit

Hướng dẫn giải bài tập:

Vì a // b nên hai tam giác CAB và CDE có:

 • ∠BAC = ∠CDE (so le trong)
 • ∠ABC = ∠CED (so le trong)
 • ∠ACB = ∠DEC (đối đỉnh)

Bài 38 trang 95 SGK Toán 7 Tập 1

Hãy điền vào chỗ trống trong bảng

Tiên đề ơ clit

• Biết d//d’ (hình 25a) thì suy ra

a) Góc A1 = góc B3 và b)….và c)….

• Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì :

a)…

b)…

c)…

 

Tiên đề ơ clit

Biết (hình 25b)

a) Góc A4 = góc B2 hoặc b)…. hoặc c)…. thì suy ra d//d’

• Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng

mà a)…..

hoặc b)….

hoặc c) …

thì hai đường thẳng đó song song với nhau

Hướng dẫn giải bài tập:

 • Biết d//d’ thì suy ra:

a) ∠A1 = ∠B3

b) ∠A4 = ∠B4

C) ∠A1 + ∠B2 = 180O

 • Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì :

a) Hai góc so le trong bằng nhau

b) Hai góc đồng vị bằng nhau

c) Hai góc trong cùng phía bù nhau

 • Biết:

a) ∠A4 = ∠B2

Hoặc b) ∠A1 = ∠B1

Hoặc c) ∠A1 + ∠B2 = 180O

Thì suy ra d//d’

 • Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Mà a) Hai góc so le trong bằng nhau

Hoặc b) Hai góc đồng vị bằng nhau

Hoặc c) Hai góc trong cùng phía bù nhau

thì hai đường thẳng đó song song với nhau

Bài 39 trang 95 SGK Toán 7 Tập 1

Đố. Hình 26 cho biết d1 // d2 và một góc tù tại đỉnh A bằng 150o.

Tính góc nhọn tạo bởi a và d2.

Gợi ý: Tính số đo của một góc nhọn đỉnh A.

Tiên đề ơ clit

Hướng dẫn giải bài tập:

Tiên đề ơ clit

Ta có: ∠A1 + ∠A2 = 180o (là hai góc kề bù)

Nên ∠A1 = 180o – ∠A2 = 180o – 150o = 30o

Góc nhọn tạo bởi a và d2 bằng với góc A1 (là hai góc so le trong) nên góc đó bằng 30o

Bài tập tự luyện Tiên đề ơ clit

Bài tập 1: Chọn phát biểu đúng: 

A. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong bằng nhau.

B. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị bù nhau.

C. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng thì hai góc trong cùng phía bù nhau.

D. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng thì hai góc so le trong bằng nhau.

Bài tập 2: Cho hình vẽ sau, để Ax//BC//yz thì:

Tiên đề ơ clit

A. AC // BD

B. Ax // BC

C. Dy // BC

D. BC vuông góc với AC và BD.

Bài tập 3: Chọn phát biểu đúng:

A. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng phân biệt mà hai góc trong cùng phía phụ nhau thì hai đường thẳng đó song song.

B. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì các góc tạo thành đều là góc vuông.

C. Nếu một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng phân biệt thì hai đường thẳng đó song song.

D. Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì các góc đồng vị phụ nhau.

Bài tập 4: Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Hai đường thẳng song song không có điểm chung.

B. Hai đường thẳng song song có 1 điểm chung.

C. Hai đường thẳng không cắt nhau thì song song.

D. Cả A, B, C đều sai.

Bài tập 5: Cho hình vẽ dưới đây, biết c. Tính x, y

Tiên đề ơ clit

A. x = 80° ; y = 80°

B. x = 60° ; y = 80°

C. x = 80° ; y = 60°

D. x = 60° ; y = 60°

Hướng dẫn giải bài tập tự luyện Tiên đề ơ clit

Bài tập 1: A

Bài tập 2: A

Bài tập 3: C

Bài tập 4: A

Bài tập 5: C

Lời kết

Vậy là các em đã học xong bài học: Tiên đề ơ clit. Tuy phần hình học có kiến thức khá khó khăn và phức tạp. Nhưng các em đừng quá lo lắng và buông xuôi nhé, bởi Wikihoctap luôn đồng hành cùng các em.

Xem thêm bài giảng:

Hằng Nga

Là một giáo viên Toán với hơn 3 năm giảng dạy tôi mong muốn được chia sẻ nhiều hơn những kiến thức của tôi đến các em học sinh trên mọi miền tổ quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button